Právne minimum
pre zdravotníckych pracovníkov

Na kurze Fáza 4 si preštudujete všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť a obeh liekov v Slovenskej republike
iCan — akreditovaná jazyková škola

PRE KOHO JE TENTO KURZ UŽITOČNÝ?

Pre lekárov
Pochopite osobitosti právnych predpisov, ktorými sa riadi slovenské zdravotníctvo.
Pre zubných lekárov
Pochopite štruktúru slovenskej kvalifikačnej skúšky pre zdravotníckych pracovníkov.
Pre zdravotné sestry
Naučíte sá látku, ktorá je potrebná na zdokonalenie vedomostí, a pripravite sa na skúšku.
Lekárnikom
Získate koncentrované, aktuálne informácie o zákonoch, ktoré upravujú obchod s liekmi v Slovenskej republike.
Pôrodníkom
Komplexne sa pripravíte na prácu v jednej z najnáročnejších profesií.
Masérom
Osvojíte si základné právne znalosti, ktorú potrebujete na legálne vykonávanie zdravotníckych činností.
Ošetrovateľom
Získate právny základ pre svoju súčasnú prácu a kariérny rast.
Laborantom
Zvýšite svoju hodnotu na trhu práce tým, že rozšírite svoje kompetencie.
Zdravotníkom a záchranárom
Získate sebadôveru pri práci a prijatých rozhodnutiach z právneho hľadiska.

PROGRAM KURZU

Súčasťou kurzu sú všeobecne záväzné právne predpisy,
regulácia zdravotnej starostlivosti a obehu liekov v Slovenskej republike, ktoré
potrebujete vedieť, aby ste úspešne absolvovali test a ústnu časť kvalifikačnej skúšky pre všeobecných lekárov, zubných lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov a pôrodníkov.
Zákon č. 581/2004
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 579/2004
o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 578/2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zákon č. 576/2004
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 362/2011
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády č. 296/2010
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády č. 513/2011
Nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MZ SR č. 95/2018
ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.
Vyhláška MZ SR č. 321/2005
o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MZ SR č. 74/2019
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

ROZVRH VÝUČBY

1
13.09.2021
Začiatok kurzu
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Trikrát do týždňa
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online vyučovanie v malých skupinách.
Študovať budete podľa programu vyvinutého praktickými právnikmi a získate maximálny súhrn užitočných informácií bez zbytočností.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
09.10.2021
Koniec kurzu
Kurz sa skončil a zostáva vám ešte trochu času na odpočinok, usporiadanie získaných vedomostí a psychickú prípravu na skúšku.
5
Jeseň 2021
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!

ROZVRH VÝUČBY

1
13.09.2021
Začiatok kurzu
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Trikrát do týždňa
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online vyučovanie v malých skupinách.
Študovať budete podľa programu vyvinutého praktickými právnikmi a získate maximálny súhrn užitočných informácií bez zbytočností.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
09.10.2021
Koniec kurzu
Kurz sa skončil a zostáva vám ešte trochu času na odpočinok, usporiadanie získaných vedomostí a psychickú prípravu na skúšku.
5
Jeseň 2021
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!
Ak si nie ste istí, hovoríte dostatočne dobre po slovensky, aby ste sa zúčastnili kurzu?
Máme skúšku.
(výsledky testu sú približné)
299 € *
* Možnosť získať refundáciu až do výšky 100% nákladov na kurz pri podáni žiadosti pred začiatkom kurzu na použitie finančných prostriedkov od IOM, EURES alebo podporného programu od miestnych samospráv. **

CENA KURZU

Cena kurzu
Skúšobné testovanie v programe MOODLE, ktorý využívajú univerzity, na základe otázok z minulých rokov, je k dispozícii všetkým študentom.
V prípade individuálnej platby za 24 vyučovacích hodín.
** Žiadosti o použitie verejných prostriedkov sa prijímajú najneskôr 3 týždne pred začiatkom kurzu.
Pomáhame so žiadosťou.
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz Fáza 4 predpokladá
znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.
Ak je vaša úroveň nižšia,
venujte pozornosť kurzu Fáza 1 alebo Fáza 2.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.
Made on
Tilda